Phòng: Chơi với quy mô1137

Ảnh: Simon Upton
chơi với quy mô, và trộn các đối tượng và các mẫu kích thước khác nhau, có thể giúp làm cho một tuyên bố chuyên trong bất kỳ phòng. Bằng cách đi vượt quá kích thước bình thường, nhà thiết kế thường xuyên tạo tại toàn đặc biệt mà không thể quên. Một vật cố định ánh sáng quá khổ hoặc mảnh điêu khắc có thể ngay lập tức trở thành trung tâm của một phòng thân mật. Các mô hình quen thuộc trên upholstery và wallcoverings có thể đi vào cuộc sống mới khi thổi lên ở quy mô. Một cụm nhỏ bảng có thể phá vỡ sự đơn điệu của một bảng cà phê duy nhất chunky. Dự án được thấy ở đây chứng minh một số cách khác nhau để đi lớn hoặc nhỏ, với phong cách.

Phòng: Chơi với quy mô1137

0 comments: