Kế hoạch sàn phòng tắm và phòng tắm ý tưởng từ một phòng tắm Chic New York1009

1 / 9
Joshua McHugh
2 của 9
nhiếp ảnh gia: Michael Moran
3 của 9
nhiếp ảnh gia: Joshua McHugh
kiến trúc sư Lee F. Mindel của Marble-Clad tắm
< br >
một cái nhìn của Bồn tắm bằng đá cẩm thạch-vỏ từ các phòng ngủ. 
4 9
nhiếp ảnh gia: Michael Moran
A Waterworks sen và một cái nhìn của các khu bảo tồn chim và vịnh.
5 / 9
nhiếp ảnh gia: Michael Moran
6 của 9
< br > nhiếp ảnh gia: Joshua McHugh
Lee F. Mindel của phòng tắm xem
phòng tắm nhìn ra phía trước sân.
7 của 9
nhiếp ảnh gia: Joshua McHugh
8 9
< br > Kế hoạch sàn Lee F. Mindel
9 của 9

Kế hoạch sàn phòng tắm và phòng tắm ý tưởng từ một phòng tắm Chic New York1009

0 comments: