Bức tường mạ - phòng với những bức tường sơn mài1205

Ảnh: William Waldron
Lacquered bức tường có thể không phải cho mờ của trái tim trang trí, nhưng họ chắc chắn có thể tạo ra không thể nào quên, kịch tính phòng. Trong khi quá trình lao động hơn so với kết thúc khác, kết quả cuối cùng gói một cú đấm mà vỏ hoặc bán bóng chỉ không phù hợp. Click vào đây để xem chúng tôi yêu thích gleaming gian.

Bức tường mạ - phòng với những bức tường sơn mài1205

0 comments: