2011 một danh sách1168


Ảnh: William Waldron [@] một lần nữa, trang trí ELLE đã biên soạn một danh sách các nhà thiết kế chúng tôi tình yêu, tài năng làm việc ở đầu trò chơi của họ. Thêm vào đó, chúng tôi đã chọn 5 trẻ trang trí công việc mà chúng tôi tìm thấy hấp dẫn và tươi.
Click vào đây để xem picks của chúng tôi thiết kế top 25.
Xem ai đã thực hiện trong danh sách năm ngoái.


2011 một danh sách1168

0 comments: