Trong cảnh đồng bằng 10

Trong Plain Sight
[@] trong một căn phòng nơi bức tường lưu trữ là một điều cần thiết, thị trấn này có clerestory windows giúp ngăn chặn cảm giác claustrophobic. Lượt xem lứng họ khung cũng củng cố các kết nối vật liệu giữa tất cả các gỗ bếp và môi trường xung quanh.

Trong cảnh đồng bằng

0 comments: