Nhật ký của một nhà bếp sửa sang lại, tiếp tục 196

Chúng tôi may mắn có chuyên môn về phía chúng tôi: chồng tôi, John, là một kiến trúc sư, và tôi khá quen thuộc với các mảng của các sản phẩm mà đi vào redoing nhà bếp. Giống như hầu hết mọi người, bầu trời không phải là giới hạn khi nói đến tài chính, do đó, nó đã khá nhiều bởi mặc định chúng tôi quyết định làm cho sự cân bằng thời gian tiền cổ điển: đủ khả năng những gì chúng tôi muốn làm với các phòng, chúng tôi đã thông qua-có lẽ tại thời điểm với sự miễn cưỡng — một laissez-faire Thái độ đối với thời gian biểu cho công việc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tham gia một cách tiếp cận thực hành chuyên sâu hơn cho dự án hơn hầu hết chủ nhà.
Nhật ký của một nhà bếp sửa sang lại, tiếp tục

0 comments: